Oblasti podpory

Nadácia EPH podporuje aktivity a prerozdeľuje finančné prostriedky prostredníctvom grantových programov, s jasne stanovenými podmienkami a procesom hodnotenia. O podpore projektov rozhoduje Správna rada na základe odporúčaní externých hodnotiteľov.

Ako na to?

Požiadať o finančný príspevok od Nadácie EPH je pomerne jednoduché:

1. Vyberte si Oblasť podpory (vyššie) a v rámci nej otvorený grantový program. Ak máte nápad na zaujímavý inovatívny projekt, no nezapadá do žiadneho z otvorených grantových programov, napíšte nám.

2. Otvorte si detail grantového programu, kde nájdete stručný popis a termín uzávierky (dole na konci textu nájdete web odkaz na ďalšie informácie o programe). V prípade, že máte záujem prihlásiť Váš projekt do programu, kliknite na „Vyplniť žiadosť“.

3. . Po kliknutí na „Vyplniť žiadosť“ sa dostanete do jednoduchého formulára, kde máte možnosť vytvoriť novú žiadosť o finančný príspevok. Formulár je potrebné vyplniť naraz, pretože bez odoslania žiadosti sa Vaše dáta neuchovávajú. (Postup vyplnenia novej žiadosti nájdete v sekcii „Na stiahnutie“)

4. Ak ste projektový formulár vyplnili a skontrolovali, stačí už len kliknúť na „Odoslať žiadosť“.

 

Držíme palce a tešíme sa na Vaše projekty.

Proces od žiadosti po vyúčtovanie

Našli ste priestor na žiadosť o podporu v rámci grantových programov Nadácie EPH alebo mimo nich?

Výborne. Proces nie je zložitý a budete mať prehľad, čo všetko Vás v nasledujúcom období čaká a kde čo nájdete.

 

 

  1. Mám projekt, chcem naň žiadať o príspevok

Prejdite si náš web a grantové programy, či Váš projekt do niektorého z nich zapadá. Ak áno, program máte vybratý. Ak nie, ozvite sa nám na nadacia@nadaciaeph.sk. Na webstránke vždy nájdete k programu aj bližšie informácie, vrátane harmonogramu.

 

  1. Predloženie žiadosti – projekt

Po výbere programu sa dostanete k vypĺňaniu žiadosti o finančný príspevok, tzv. „projektový formulár“, ktorého súčasťou je aj položkovitý rozpočet, kde píšete, na čo a koľko financií potrebujete, aby ste mohli projekt zrealizovať. Nachádza sa tam aj pole pre dátum začiatku a ukončenia aktivít. Tieto dátumy musia spadať do obdobia určeného harmonogramom grantového programu! Projektový formulár je súčasťou Zmluvy o poskytnutí príspevku medzi Vami a Nadáciou EPH. Rovnako je to podklad, ktorý sa hodnotí v rámci hodnotiaceho procesu a výberu žiadateľov na podporu. Formulár je jednoduchý a návod na jeho vyplnenie nájdete v sekcii „Na stiahnutie“.

 

  1. Hodnotenie

Po tom, ako ste projekt odoslali na hodnotenie (a prebehla uzávierka prijímania žiadostí v rámci grantového programu), Váš projekt je pridelený hodnotiteľovi (vždy sa jedná o experta v danej oblasti), ktorý posudzuje splnenie formálnych a obsahových kritérií programu. Projekty identifikované hodnotiteľmi ako najlepšie, sú predložené členom Správnej rady, ktorí rozhodujú o konečnej podpore vybraných projektov.

 

  1. Uzatváranie Zmlúv

O výsledku rozhodnutia Správnej rady budete samozrejme informovaní. V prípade, že Váš projekt podporený nebol, dostanete notifikačný mail, že Váš projekt bol zamietnutý. V prípade, že Váš projekt podporený bol, budete upovedomení buď priamo vygenerovanou Zmluvou a ďalšími pokynmi, alebo pokynom o úpravu rozpočtu na požadovanú sumu, následne Vám vygenerujeme Zmluvu. Po podpísaní a doručení jedného exempláru podpísanej Zmluvy Vám bude uhradený príspevok na Vami uvedené číslo účtu.

 

  1. Realizácia projektov

Aktivity projektu, ktorý Vám bol schválený, môžete realizovať (chápte uhrádzať z príspevku) len v období od podpisu Zmluvy po ukončenie aktivít. Pri každom programe máte uvedený harmonogram, nájdete tam aj dobu pre realizáciu projektových aktivít. Dodržujte ho, aktivity (a výdavky) predloženého projektu, ktoré sa budú konať mimo harmonogramu, budú považované za neoprávnené.

 

  1. Vyúčtovanie projektu

Po ukončení aktivít projektu je potrebné vyúčtovanie projektu. To sa realizuje prostredníctvom formuláru Záverečnej finančnej a obsahovej správy, ktorý nájdete po prihlásení sa do aplikácie pri Vašej žiadosti. Formulár spolu s potrebnými dokladmi vypĺňate podľa pokynov v návode na vyúčtovanie projektu, ktorý nájdete v sekcii „Na stiahnutie“.

 

  1. Ukončenie projektu

Záverečnú finančnú aj obsahovú správu skontrolujeme a v prípade, že bude potrebné niečo doložiť, ozveme sa Vám. V prípade, že bude všetko v poriadku, upovedomíme Vás o tom prostredníctvom mailovej notifikácie.

 

Na záver

Poprosíme Vás, pozorne si prečítajte bližšie informácie ku grantovým programom a následne aj postupy pre vyplnenie žiadosti, či vyúčtovanie projektu. Ak budete mať predsa len nejaké otázky, radi Vám ich zodpovieme mailom, či telefonicky.

nadacia@nadaciaeph.sk

0918 751 297 (Miroslav Lacko)

 

Tešíme sa na Vaše projekty.